Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista do spraw legislacji
 • w Departamencie Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez Ministra,
 • przygotowywanie opinii do projektów aktów normatywnych inicjowanych przez Ministra, w tym pod względem zgodności z prawiem UE,
 • udział w uzgadnianiu projektów aktów normatywnych, opracowywanych przez inne resorty,
 • koordynacja działań dotyczących systemu notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne,
 • kierowanie aktów prawnych do podpisu Ministra oraz do redakcji Dziennika Ustaw, Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski” i Dziennika Urzędowego Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w celu ich ogłoszenia,
 • opiniowanie aktów prawnych, zawierających przepisy techniczne,
 • prowadzenie baz danych, dotyczących przebiegu prac legislacyjnych nad projektami aktów normatywnych opracowywanych w Ministerstwie, na podstawie informacji przekazanych przez właściwe departamenty, w celu zapewnienia prawidłowości i terminowości prac legislacyjnych,
 • wskazywanie komórkom organizacyjnym MGMiŻŚ potrzeby zmian w regulacjach prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze i ukończona aplikacja legislacyjna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku braku ukończonej aplikacji legislacyjnej)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Konstytucji RP i ustawy o Radzie Ministrów,
  • znajomość ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego,
  • znajomość przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość prawa zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość uchwały Rady Ministrów w sprawie regulaminu pracy Rady Ministrów,
  • znajomość zasad techniki prawodawczej,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • umiejętność obsługi komputera, pakietów programów biurowych, prawniczych (np. LEX) i do zarządzania treścią w Internecie,
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, rzetelność,
  • komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania.
  • organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów,
  • umiejętność współpracy,
  • umiejętności analityczne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego zdany egzamin na aplikacji legislacyjnej, lub
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z opracowywaniem aktów prawnych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DP-6/16

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49