Archiwum Akt Nowych w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy archiwista
 • do spraw kształtowania narastającego zasobu
 • w Oddziale II Kształtowania Narastającego Zasobu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  02-103 Warszawa
  ul. Hankiewicza 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie projektów normatywów kancelaryjnych i archiwalnych nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem i zatwierdzeniem ww. projektów;
 • kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania archiwów zakładowych i prawidłowości postępowania z dokumentacją w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych poprzez kontrole ogólne, sprawdzające i problemowe;
 • opiniowanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych jednostek organizacyjnych w celu wydania zgody oraz sporządzanie projektów ww. zgód na brakowanie, a także wydawanie opinii dotyczących brakowania dokumentacji jednostek niepaństwowych
 • przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w jednostkach organizacyjnych;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie porządkowania dokumentacji oraz kontrola prawidłowości przygotowania materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do zasobu AAN (weryfikacja przygotowanych materiałów i ich ewidencji oraz sporządzanie notatek informacyjnych dla Oddz. III AAN);
 • udzielanie konsultacji z zakresu prawa archiwalnego;
 • przygotowywanie wniosków do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zorganizowania i prowadzenia archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych, które wytwarzają materiały archiwalne;
 • udzielanie instruktażu w sprawach prawidłowego postępowania z dokumentacją w państwowych i niepaństwowych jednostkach organizacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Znajomość prawa archiwalnego i umiejętność interpretowania niezbędna w przygotowaniu projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
  Kontakty zewnętrzne w sprawach:
  – kontroli archiwów zakładowych,
  – brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  – postępowania z dokumentacją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych, a także
  przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych i ekspertyz w trudnych warunkach (piwnice , strychy, wilgoć, kurz)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy urzędów administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa archiwalnego oraz przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją
  • znajomość funkcjonowania kancelarii współczesnych i systemów kancelaryjnych oraz zasad organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • umiejętność formułowania myśli na piśmie;
  • zdolności organizacyjne i interpersonalne
  • odporność na stres;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe archiwalne lub historyczne/podyplomowe archiwalne;
 • 4 lata doświadczenia w obszarze metodyki oraz prawa archiwalnego
 • przeszkolenie z zakresu zasad funkcjonowania EZD
 • umiejętność prowadzenia instruktaży (szkoleń);
 • umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Akt Nowych
  Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „st. archiwista ds kształtowania narastającego zasobu” wraz z podaniem nr ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w Kancelarii, pok. 101 I piętro
  w godz. 8.15 -16.15.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie ( w przypadku ofert wysłanych pocztą o ważności decyduje data stempla pocztowego) oraz nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja nadesłanych ofert
  – test wiedzy
  – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
  O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
  Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu
  22/589 31 06 w godz. 9.00 – 15.00.