Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy archiwista
 • w Sekcji Informacji i Udostępniania Akt Wydziału Udostępniania Zasobu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Centralne Archiwum Wojskowe
  ul. Czerwonych Beretów bl. 124
  oo-910 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

 • Centralne Archiwum Wojskowe
  ul. M Chruściela bl. 50
  00-910 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa elektronicznych baz danych
 • udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej
 • udzielanie informacji o zasobie archiwalnym
 • realizacja kwerend
 • opracowywanie odpowiedzi na wpływające pisma

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa wymagająca odporności na stres w kontaktach z klientem. Praca w siedzibie CAW

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem materiałów archiwalnych. Kontakt z kurzem mogący powodować alergię. Trudne warunki pracy związane z remontem i rozbudową budynku. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy oraz czytnik mikrofilmów. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Praca w systemie zmianowym ( dyżury). Brak windy

  Inne
  Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych bez podjazdów dla wózków inwalidzkich, w budynku brak windy osobowej. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe archiwistyka/historia/administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w archiwum
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • znajomość przepisów resortowych dotyczących funkcjonowania z zakresów działania archiwów wojskowych,
  • znajomość języka angielskiego,
  • zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • kreatywność,
  • otwarty stosunek do klienta.

wymagania dodatkowe

 • kurs archiwalny I stopnia,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • odpowiedzialność, dokładnośc i systematyczność,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • opinie za okres 1 roku pracy
 • pisemna zgoda na otrzymanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego na cza wojny lub mobilizacji,

Termin składania dokumentów:

  14-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Centralne Archiwum Wojskowe
  Czerwonych Beretów bl. 124
  00-910 Warszawa

  lub osobiście w siedzibie CAW
  ul M. Chruściela bl. 2

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze 2595,27PLN+wysługa.
  Praca na czas określony.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Kandydaci zakwalifikowani zastaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 814-119.
  Planowane techniki i metody naboru:
  – rozmowa kwalifikacyjna
  test wiedzy