Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy asystent
 • do spraw ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego
 • w Wydziale Ustalania Świadczeń V

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Częstochowa
 • ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5,
  42-200

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza i ocena dokumentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych
 • ustalanie prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i korespondencji wydawanych w imieniu organu emerytalnego
 • wprowadzanie, przetwarzanie i aktualizacja danych w systemie informatycznym
 • udzielanie informacji i wyjaśnień świadczeniobiorcom
 • zakładanie teczek akt emerytalno-rentowych, aktualizacja ich zawartości poprzez uzupełnianie o wpływającą korespondencję, dokonywanie opisu zawartości teczki oraz archiwizacja akt emerytalno-rentowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) stres związany z kontaktami z podmiotami zewnętrznymi,
  2) stres związany z kontaktami ze świadczeniobiorcami,
  3) praca biurowa,
  4) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
  5) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  6) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  7) oświetlenie naturalne i sztuczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zespołu znajdują się na terenie budynku Komendy. Wejście do budynku Komendy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się bariery architektoniczne w postaci barku działających wind. Pomieszczenia zespołu znajdują się na 3 piętrze budynku. Brak toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych w pomieszczeniach zespołu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z pracą w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (…) oraz ich rodzin
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przeszkolenie w zakresie systemu informatycznego „EMERYT”
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń z tego tytułu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  19-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
  Pawińskiego 17/21
  02-106, Warszawa

Inne informacje:

  Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr ogłoszenia z BIP KPRM.

  Proponowane wynagrodzenie to 1873,84 zł brutto + ew. wysługa lat.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania (http://www.zer.bip.msw.gov.pl/portal/zer/1043/5123/Oswiadczenie_kandydata.html ). Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).

  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – sprawdzian wiedzy merytorycznej,
  – rozmowa kwalifikacyjna.