Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy asystent laboratorium
 • do spraw analiz wirusologicznych i bakteriologicznych
 • w Laboratorium Wojewódzkim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Pruszcz Gdański
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  Laboratorium Wojewódzkie w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wojska Polskiego 3
  83-000 Pruszcz Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz laboratoryjnych próbek roślin i produktów roślinnych w celu wykrywania i identyfikacji wirusów i bakterii;
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego i wystawianie sprawozdań z badań;
 • dokumentowanie wyników badań;
 • obsługa sprzętu laboratoryjnego stosowanego podczas wykonywania badań wirusologicznych i bakteriologicznych, nadzorowanie sprzętu pod względem jego przydatności do badań w celu zapewnienia wiarygodnych wyników;
 • udział w procesie planowania badań w zakresie wirusologii i bakteriologii (ilość badań, materiały potrzebne do badań) w celu opracowania harmonogramu badań;
 • współpraca z innymi laboratoriami w zakresie badań wirusologicznych i bakteriologicznych w celu konsultacji, wymiany doświadczeń oraz opracowywania propozycji zmian do procedur badawczych;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz materiałów szkoleniowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie laboratorium. Praca ze specjalistycznym wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym, w szczególności z użyciem mikroskopów. Praca z odczynnikami chemicznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na wysokim parterze w budynku bez windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Inne
  Praca w stresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze, biologiczne lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie roślin i przepisów związanych;
  • znajomość ustawy o nasiennictwie i przepisów związanych;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość procedur badawczych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi wyposażenia badawczego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 302 36 35.
  Płaca zasadnicza brutto około 1.970 zł. Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, oświadczenia) muszą być własnoręcznie podpisane. W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu iorin.gda.pl zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru rekrutacji otrzymają także informację drogą elektroniczną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.