Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • w Zespole Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
  ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 12 G
  59-900 Zgorzelec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zgorzelec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie przeglądów profilaktycznych i bieżących napraw sprzętu teleinformatycznego, będącego na wyposażeniu jednostki;
 • administrowanie i zarządzanie sprzętem teleinformatycznym, będącym na wyposażeniu jednostki tj. urządzenia sieciowe, terminale, stacje dostępowe, zestawy PC, drukarki;
 • instalowanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu;
 • dbanie o bieżącą obsługę poczty intranetowej;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego;
 • określanie potrzeb szkoleniowych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi nowych programów komputerowych;
 • koordynacja zadań realizowanych w Zespole Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wymaga szczególnej koncentracji,
  praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku (brak windy i podjazdów),
  praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu,
  obsługa sprzętu teleinformatycznego oraz urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • praktyczna znajomość budowy komputera, urządzeń teleinformatycznych oraz sieci,
  • umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • obywatelstwo polskie,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność realizacji zadań pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach organizacyjnych realizujących zadania związane z informatyką.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12
  59-900 Zgorzelec
  ,,z dopiskiem na kopercie – dotyczy naboru na stanowisko starszego informatyka
  Zespołu Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: 2.370 zł. brutto + dodatek za staż pracy.
  Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne.  KPP w Zgorzelcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 075 64 94  314 lub 306.

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – test wiedzy wraz z testem umiejętności praktycznych,
  – rozmowa kwalifikacyjna.