Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

 • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • do spraw administrowania systemami i sprzętem komputerowym
 • w Wydziale Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów związanych z eksploatacją zaawansowanych systemów (operacyjnych, archiwizacji, zabezpieczeń, backupu) oraz urządzeń teleinformatycznych w garnizonie małopolskim Policji,
 • instalowanie, konfigurowanie i testowanie systemów, oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego,
 • administrowanie określoną grupą serwerów, komputerów i urządzeń teleinformatycznych KWP w Krakowie oraz jednostek policji woj. małopolskiego,
 • współpraca, pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie teleinformatycznym dla jednostek i komórek organizacyjnych KWP/KMP/KPP woj. małopolskiego,
 • udział w komisjach przetargowych oraz wykonywanie procedur związanych z zakupami oprogramowania komputerowego, sprzętu teleinformatycznego i podzespołów niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy systemów teleinformatycznych jednostek Policji woj. małopolskiego,
 • dokonywanie ekspertyz sprzętu teleinformatycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowo-techniczna związana z konfiguracją, instalacją i nadzorem nad systemami i urządzeniami teleinformatycznymi. Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane: wymuszoną pozycją ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy w pozycji siedzącej. Okazjonalnie praca w terenie, praca w nocy. Możliwy wydłużony czas pracy oraz nietypowe godziny pracy w tym dyżury.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia, w których wykonywana jest praca mogą posiadać małą powierzchnię oraz wąskie ciągi komunikacyjne i nierówną powierzchnię podłogi, a także sztuczne oświetlenie ( punkty dystrybucyjne, serwerownie), utrzymywane są tam stałe warunki klimatyczne (funkcjonują klimatyzatory).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne z elementami informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w dziedzinie teleinformatyki,
  • umiejętność konfiguracji i administracji systemami MS Windows Server 2003/2008, unix/Linux, desktopowymi systemami operacyjnymi Windows XP, 7, 8,
  • znajomość instalacji i administracji usług dostępnych w Windows Server (Active Directory, Usługi Terminalowe, Usługi plików, Serwer wydruku itd.)
  • umiejętność tworzenia skryptów i aplikacji skryptowych w systemach Windows oraz Linux/Unix
  • znajomość konfiguracji i administracji relacyjnych baz danych z użyciem języka SQL,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • rozumienie dokumentacji technicznej w języku angielskim.

wymagania dodatkowe

 • ukończone kursy teleinformatyczne,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zagadnień związanych z aplikacjami finansowo-kadrowymi,
 • znajomość zagadnień związanych z centralną archiwizacją danych,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej i dyspozycyjność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe w dziedzinie teleinformatyki
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wydział Kadr i Szkolenia – Sekcja ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie:2 998,14 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 174 640. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KWP w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (http://malopolska.policja.gov.pl/kadry/ksc-dokumenty-do-pobrania). O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 615-40-68.