Kuratorium Oświaty w Katowicach

 • Śląski Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • do spraw wsparcia informatycznego użytkowników
 • w Oddziale Logistyki i Informatyzacji Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty
  ul.Powstańców 41a
  40-024 KatowiceMiejsce wykonywania pracy:

 • Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania komputerowego w Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz delegaturach: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Rybnik, Sosnowiec
 • wprowadzanie nowych rozwiązań zmierzających do racjonalnego wykorzystania sprzętu komputerowego, optymalnej pracy sieci komputerowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz polepszenia organizacji pracy,
 • konfigurowanie, testowanie, wdrażanie oprogramowania komputerowego w celu usprawnienia pracy pracowników,
 • współpraca w ustalaniu zasad funkcjonowania i użytkowania systemu informatycznego oraz przestrzeganie wprowadzanych procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz doskonalenia organizacji pracy,
 • prowadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wspierania pracy,
 • prowadzenie bieżących i doraźnych szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania, konfigurowania systemu, bezpiecznego korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa z możliwymi wyjazdami służbowymi do delegatur (Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Rybnik, Sosnowiec) • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu 10-piętrowy z podjazdem dla osób niepełnopsrawnych, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 6 piętrze, ale wymagające również poruszania się po całym obiekcie. Budynek wyposażony w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach informatycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów Linux (Debian, Gentoo) – poziom podstawowy,
  • znajomośc systemów Windows Server 2008/2012 – poziom administracyjny,
  • umiejętność identyfikacji problemów informatycznych,
  • znajomość sieci (protokół TCP/IP) – poziom podstawowy,
  • monitorowanie zdarzeń i alarmów,
  • bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • współpraca,
  • komunikacja.
  • rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie na stanowisku informatycznym (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice, pok. 6.10
  Prosimy o dopisanie nr ogłoszenia na ofercie.

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty będzie można odebrać w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 606-30-25.