Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • do spraw informatyki oraz wspomagania kontroli
 • w Sekcji Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Batorego 18
  65-084 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad eksploatacją sprzętu i oprogramowania,
 • administrowanie sieciami informatycznymi i ich elementami składowymi,
 • diagnostyka oraz naprawa sprzętu informatycznego,
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania,
 • wdrażanie programów i systemów informatycznych,
 • szkolenie pracowników w zakresie korzystania z oprogramowania i usług sieciowych,
 • wykonywanie – w ramach postępowań zleconych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze – czynności związanych z uzyskiwaniem, odtwarzaniem, przetwarzaniem i analizą danych z komputerowych nośników informacji,
 • wykonywanie kopii zabezpieczających dane i oprogramowanie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca głównie w siedzibie urzędu, doraźnie w siedzibach podmiotów kontrolowanych na terenie właściwości terytorialnej dyrektora urzędu (województwo lubuskie i kilka powiatów ościennych),
  – w razie potrzeby wykonywanie czynności służbowych poza normalnymi godzinami pracy,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – w siedzibie urzędu podjazd, winda i toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  – praca z wykorzystaniem stacjonarnego i przenośnego sprzętu informatycznego oraz urządzeń biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu: informatyka, telekomunikacja, elektronika automatyka lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z Active Directory,
  • znajomość pracy sieci LAN i WAN oraz zagadnień związanych z ich bezpieczeństwem,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość systemów operacyjnych Windows oraz Linux,
  • umiejętność diagnozowania uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i oprogramowania,
  • umiejętność wykonywania drobnych napraw sprzętu informatycznego,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
  • znajomość systemów relacyjnych baz danych,

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej oraz obsługę programów,
 • znajomość zagadnień związanych z PHP, HTML, MySQL oraz serwerami WWW, serwerami pocztowymi,
 • znajomość języka zapytań SQL,
 • umiejętność przekazywania wiedzy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Batorego 18
  65-084 Zielona Góra
  w kopercie, na której prosimy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „Oferta pracy – informatyk”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
  W przypadku przedłożenia dyplomu ukończenia studiów wyższych nie jest wymagane przedkładanie świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  Nie będą uwzględniane oświadczenia nieprawidłowo sporządzone (np. nieprawidłowa treść, brak danych imiennych lub adresowych kandydata, brak daty sporządzenia lub podpisu kandydata).
  Pomocniczy wzór oświadczeń można znaleźć na stronie www.zielonagora.kskarbowa.gov.pl w zakładce Organizacja/Praca/Wzory oświadczeń.
  Dokumentami potwierdzającymi wymagane doświadczenie zawodowe mogą być np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie, referencje, zakresy czynności zawierające informacje o okresie zatrudnienia oraz charakterze wykonywanych zadań.
  Jeżeli z ww. dokumentów nie wynika w sposób jednoznaczny, że kandydat posiada doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki, dopuszcza się złożenie przez kandydata oświadczenia w tej sprawie.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie spotkania.
  Oferty kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dyrektor Urzędu może unieważnić nabór na każdym etapie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 456-08-09.