Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  40 – 074 Katowice
  ul. Raciborska 15

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • instalowanie i konfiguracja sprzetu komputerowego i oprogramowania,
 • utrzymywanie, aktualizacja i rozbudowa strony Biuletynu Inforamcji Publicznej Inspektoratu,
 • pomoc i szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • administrowanie siecią komputerową i serwerem,
 • ocena techniczna sprzętu komputerowego przeznaczonego do wymiany lub utylizacji, proponowanie zakupu sprzętu i oprogramowania,
 • tworzenie narzędzi informatycznych z wykorzystaniem języków programowania oraz baz danych,
 • realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji (zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych)

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu oraz doraźnie w placówce zamiejscowej na terenie Bielska-Białej, praca z komputerem.
  Przewidywane godziny pracy: 9.00-13.00

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na I i III piętrze budynku bez wind i podjazdów, bariery architektoniczne wewnątrz budynku, praca z komputerem,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktualnych systemów operacyjnych (Windows Serwer 2012 R2) oraz pakietów biurowych,
  • znajomość zasad organizacji i zarządzania siecią lokalną,
  • umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i aktualnych przepisów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy, znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • prawo jazdy (biegłe kierowanie samochodem),

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o profilu informatycznym, pożądane doświadczenie w administracji publicznej,
 • znajomość HTML, PHP,jQuery, SQL, MySQL,
 • inicjatywa, kreatywność, skuteczne komunikowanie się,
 • obsługa urządzeń specjalistycznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki że nie był/była karana za umyślne przestępstwo,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • wypełniony kwestionariusz osobowy – wg formularza udostępnionego na stronie www.wif.katowice.pl

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Raciborska 15
  40-074 Katowice

Inne informacje:

  Rozpatrywane będą oferty nadesłane w podanym terminie (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty odrzucone i niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem o terminie kolejnego etapu selekcji.
  Wzór treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji i wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, do pobrania na stronie Inspektoratu (www.wif.katowice.pl) w odpowiednich zakładkach. Wymienione dokumenty, podobnie jak list motywacyjny i życiorys winny być podpisane własnoręcznie.