Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • do spraw ds. obsługi sieci informatycznej
 • w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. 1 Maja 1
  45 – 068 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa systemów informatycznych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 • monitorowanie wydajności krytycznych punktów infrastruktury informatycznej,
 • współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji w zakresie realizacji polityki bezpieczeństwa,
 • obsługa administracyjna Biuletynu Informacji Publicznej,
 • nadzór i rozwijanie strony internetowej Inspektoratu,
 • opracowywanie i wdrażanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia danych przetwarzanych na komputerach, w tym danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym, czynności wykonywane w siedzibie urzędu. Praca wymagająca koncentracji. Współpraca z Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane na III piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w sprzęt komputerowy, meble oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w tym 3 lata w branży informatycznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej i komunikatów systemowych,
  • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych,
  • umiejętność zarządzania systemami operacyjnymi MS Windows,
  • biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego i obsługi pakietu biurowego MS OFFICE,
  • znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony informacji i danych osobowych,

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  1 Maja 1
  45-068 Opole

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
  O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
  Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.
  Przewidywane wynagrodzenie brutto 1.800,- zł.