Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • do spraw starszy informatyk
 • w Komendzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.Kościuszki 24
  38-200 Jasło

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jasło

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • instalowanie, wdrażanie i utrzymywanie w sprawności oprogramowania i sprzętu dla potrzeb WKU
 • pełninie funkcji administratora systemów i sieci teleinformatycznych w rozumieniu ustawy o ochronie ifnromacji niejawnych
 • współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji dokumentów projektowych do budowy i rozbudowy systemów i sieci informatycznych
 • wykonywanie meldunków i sprawozdań wynikajacych z nałożonych zadań
 • przygotowywanie i wykorzystywanie systemów informatycznych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe, prowadzenie szkoleń stanu osobowego i osób spoza WKU

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • pomieszczenie serwerowni wraz z okablowaniem strukturalnej sieci komputerowej, centralna telefoniczna wraz z łącznicą,szafa światłowodowa TPSA

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zabezpieczenia informatycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych, ich zastosowania w praktyce.
  • umiejetność administrowania sieciami i systemami, usuwania niesprawności technicznych
  • umiejętność przekazywania wiedzy użytkownikom

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania sieciami teleinformatycznymi
 • przeszkolenie z zakresu administratora bezpieczeństwa, administratora SI SPIRALA-ZINT, administratora WINDOWS 2003 Server
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • znajomość dokumentów normatywnych(ustawowych, resortowych),zdolność analitycznego myślenia, umiejetność rozwiązywania problemów, działanie w sytuacjach stresowych, umiejętność pracy w zespole, umiejętnośc pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Kościuszki 24
  38-200 Jasło

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 156 704