Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy informatyk
 • Komenda

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
  43-100 Tychy ul. Cyganerii 51

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tychy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie potrzeb w zakresie sprzętu łączności i informatyki w WKU
 • opracowywanie wniosków i propozycji dotyczących wykorzystania, modernizacji, utrzymania obiektów i urządzeń łączności stosownie do potrzeb WKU
 • nadzorowanie eksploatacji sprzętu łączności i informatyki
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników z zakresu łączności i informatyki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wykonywana w przeważającej części dnia pracy w pozycji siedzącej w siedzibie jednostki organizacyjnej, sporadyczne wyjazdy poza siedzibę WKU; wystąpienia publiczne związane z prowadzeniem szkoleń w jednostce

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy obsłudze komputera pow. 4 godz. w ciągu zmiany; stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze wejście-wjazd -schody lub windą; brak rozwiązań ułatwiających korzystanie z urządzeń techniczno-sanitarnych przez osoby niepełnosprawne;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką lub łącznością albo sieciami teleinformatycznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw : o powszechnym obowiązku obrony RP, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość środowiska Microsoft Office
 • umiejetność obsługi komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany okres doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Cyganerii 51
  43-100 Tychy

Inne informacje:

  Informacje dodatkowe – tel.261124752