Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ewidencji dróg
 • w Rejonie w Żarach w Oddziale GDDKiA w Zielonej Górze

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żary
 • Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach,
  ul. Wapienna 4
  68-200 Żary
  oraz teren działania Oddziału

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg – obsługa programu Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu,
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji,
 • zbieranie i weryfikacja danych o ruchu i zdarzeniach na drogach,
 • współpraca z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN),
 • gromadzenie danych z okresowych przeglądów dróg wykonywanych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane,
 • obsługa programów specjalistycznych: SOPO (System Oceny Stanu Poboczy i Elementów Odwodnienia), GPR (Generalny Pomiar Ruchu),
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 •  realizowanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy (praca w nocy),
  – krajowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, samochodu służbowego,
   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
   budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
   podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie drogowe, mostowe lub budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ustaw o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
  • dobra obsługa komputera (pakiet MS Office),
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w zakresie drogownictwa lub administracji publicznej,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych, KPA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty).

Termin składania dokumentów:

  21-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
   weryfikacja nadesłanych dokumentów,
   test wiedzy,
   rozmowa kwalifikacyjna.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,68
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. K Kodeks pracy (Dz.U.2014,1502 j.t. ze zm. oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2014.1111 j.t. ze zm).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/110427766-wzor_oswiadczenia.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 68 328 85 11.