Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw przygotowania dokumentacji projektowej
 • w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Białymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział GDDKiA w Białymstoku
  Ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, koncepcji programowych oraz w razie potrzeby projektów budowlanych i projektów wykonawczych,
 • współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska na etapie przygotowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po wydaniu decyzji w zakresie rozwiązań projektowych do uwzględnienia w koncepcji programowej czy projekcie budowlanym,
 • udział w przygotowaniu we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Opisu Przedmiotu Zamówienia, projektów umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych oraz prowadzonych zagadnień,
 • prowadzenie spraw dot. uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracy z innymi wydziałami GDDKiA ( w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej ), zespołami Kierownika Projektu oraz obserwatorami z Centrali,
 • prowadzenie spraw protestów społecznych związanych z planowanymi inwestycjami,
 • współpracuje przy planowaniu potrzeb finansowych w zakresie dokumentacji technicznej, zarządzanie środkami finansowymi,
 • współpraca z innymi wydziałami GDDKiA oraz zespołami Kierownika Projektu w zakresie uzgadniania i opiniowania projektów budowlanych w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu zamówienia),
 • uczestnictwo w przeprowadzaniu merytorycznego sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
  – wyjazdy służbowe i prowadzenie samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki
  pracy
  – platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie,
  • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office),

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe drogowe lub budowlane,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w specjalności drogowej),
 • prawo jazdy kat. B,
 • rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze drogownictwa
 • kopia prawa jazdy kat. „B”.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty).

Termin składania dokumentów:

  14-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8:15 -15:00).


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – rozmowa kwalifikacyjna

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,77
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e mailem o ich terminie.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29.