Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Stanowisku ds. BHP i PPOŻ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz monitorowanie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony ppoż.,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń,
 • doradzanie w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w dobieraniu najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • współuczestnictwo w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp a także opiniowanie instrukcji dot. bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrolowanie realizacji tych wniosków- prowadzenie całej dokumentacji,
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu profilaktycznych badań lekarskich pracowników,
 • organizowanie szkoleń w dziedzinie bhp. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny) nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką, oraz osób odbywających staże,
 • kontrola obiektów i pomieszczeń w zakresie wyposażenia w środki ochrony przeciwpożarowej, znaki bezpieczeństwa i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe wyjazdy służbowe.
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych, praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w szczególności znajomość kodeksu pracy w zakresie bhp oraz aktów wykonawczych w zakresie bhp wydanych na podstawie kodeksu pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: st. inspektor w D-8 )

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
  – etap II- test wiedzy,
  – etap III- rozmowy kwalifikacyjne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 2.14

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (61) 864-63-18.