Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi merytorycznej zadań 3D w ramach projektu CAPAP
 • w Wydziale Fotogrametrii i Kartografii Tematycznej w Departamencie Geodezji , Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Olbrachta 94B
  01-102 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w zasilaniu, weryfikacji jakości baz danych, testach i wdrażaniu dostarczanych rozwiązań aplikacyjno bazodanowych oraz odbiorach tych prac w ramach odpowiedzialności zespołu 3D
 • Uczestniczy w przygotowaniu założeń analitycznych, technicznych oraz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych warstwy bazodanowej i aplikacyjnej w celu zaprojektowania i wdrożenia środowiska zarządzania danymi 3D
 • Uczestniczy w tworzeniu analiz i przygotowaniu propozycji rozwiązań zagadnień w zakresie merytorycznym dotyczącym baz danych i środowiska aplikacyjnego odnośnie zarządzania danymi 3D w celu terminowej i zgodnej z założeniami realizacji zadań projektu
 • Prowadzi dokumentację techniczną projektu w zakresie zadań 3D, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów
 • Uczestniczy w tworzeniu procesów realizowanych w obszarze środowiska zarządzania danymi 3D w celu zapewnienia zgodności realizowanych zadań z pryncypiami i założeniami architektury SIG
 • Współpracuje z zespołami zaangażowanymi w realizację projektu, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu
 • Wspiera Biuro Obsługi Projektów w zakresie merytorycznym w celu sprawnej obsługi zadań wynikających z procesów kontroli projektu przez instytucje nadzorujące.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  – Wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • − Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  − Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  − Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.
  − Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  − Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne, kartograficzne, geograficzne lub informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z bazami danych w obszarze geodezji, kartografii, geografii lub IT.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Prawa geodezyjnego i kartograficznego
  • znajomość oprogramowania z dziedziny GIS
  • znajomość oprogramowania MS Excel
  • znajomość podstawowych zagadnień związanych z bazami danych

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • inne kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i zdobyte kwalifikacje
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.)

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 179638 – starszy inspektor GI/FOTO7CAPAP/9”


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
  Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania).
  Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
  Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
  W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.