Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw inspekcji i kontroli
 • w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Warszawa, ul. Krucza 38/42

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przeprowadzanych przez Departament kontrolach terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym kontrole połączone z inspekcją obiektów i robót budowlanych w terenie,
 • opracowanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli, zawierających między innymi ocenę skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na podstawie których została oparta, zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz zalecenia, wnioski.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • krajowe wyjazdy służbowe wymagające dyspozycyjności, powodujące długotrwałe pobyty poza miejscem zamieszkania; nietypowe godziny pracy zawiązane z realizacją zadań kontrolnych; praca w siedzibie jednostek kontrolowanych oraz na terenie budowy lub obiektów budowlanych i w ich otoczeniu; bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z kierownikami i pracownikami jednostek kontrolowanych oraz uczestnikami procesu budowlanego; praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • w budynku brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, otwieranymi kodem – klawiatura na wysokości 1,5 m.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne w dziedzinie budownictwa albo wyższe i studia podyplomowe z prawa administracyjnego, z prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa budowlanego, procedury administracyjnej i egzekucyjnej, przepisów i standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej,
  • umiejętności analityczne,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym w komórce orzeczniczej lub inspekcyjno-kontrolnej albo doświadczenie w administracji rządowej lub samorządowej w komórce realizującej zadania kontrolne albo doświadczenie w budownictwie,
 • wykształcenie średnie techniczne w dziedzinie budownictwa przy wykształceniu prawniczym, administracyjnym i wyższym albo podyplomowe z prawa administracyjnego lub kontroli w administracji publicznej przy wykształceniu wyższym technicznym,
 • uprawnienia budowlane,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów,
 • umiejętność argumentowania,
 • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  Biuro Budżetu i Finansów
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy DIK”.

Inne informacje:

  Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu.

  Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) – w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Praca w GUNB”.

  Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia. Osoby, które spełnią ww. wymagania zostaną poinformowane o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze na to stanowisko.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 91 78