Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw czynności sprawdzających
 • Drugim Referacie Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sosnowiec
 • Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
  ul. Braci Mieroszewskich 97
  41-219 Sosnowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym składanych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych oraz ich korekty,
 • Sporządzanie projektów wezwań i postanowień,
 • Prowadzenie korespondencji z innymi organami w celu pozyskania bądź udzielenia informacji dotyczących podmiotów objętych właściwością tutejszego organu,
 • Prowadzenie korespondencji z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu (m.in. w zakresie wnioskowania o ukaranie na podstawie Kodeksu karnego skarbowego, wnioskowania o przeprowadzenie kontroli podatkowej, wnioskowania o wszczęcie postępowania podatkowego)

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno – biurowa,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd zajmuje trzypiętrowy budynek zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97.
  Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości. Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego minimum 6 miesięcy w administracji skarbowej (izba skarbowa, urząd skarbowy, urząd kontroli skarbowej) lub administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o podatku od towarów i usług
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • dobra organizacja pracy.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów POLTAX, Biblioteka Akt

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnego doświadczenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
  Braci Mieroszewskich 97
  41-219 Sosnowiec

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: z testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2115,57 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 327861152.