Izba Skarbowa w Kielcach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw bezpośredniej obsługi podatników
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Kielcach
  ul. Witosa 78b
  25-561 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach
  ul. Częstochowska 20
  25-647 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja zasadności składanych korekt deklaracji podatkowych, analiza aktów notarialnych pod względem prawidłowości pobranego podatku i relacji deklarowanych w nich wartości przedmiotów czynności do wartości rynkowych oraz bieżące ich rejestrowanie w systemie informatycznym, sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego i przekazywanie ich do komórki KS.
 • Dokonywanie czynności sprawdz. szczególnie w zakresie wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków terminowego składania deklaracji, zeznań i informacji podatkowych poprawności i rzetelności danych zawartych w deklaracjach, zeznaniach podat., wypełniania przez podatników podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązku przesyłania deklaracji oraz odpisów aktów notarialnych.
 • Przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym składanych dokumentów, wydawanie druków i formularzy, udostępnianie informacji zawartych w aktach spraw podatkowych i rejestracyjnych uprawnionym podmiotom, wydawanie zaświadczeń, prowadzenie spraw w zakresie kas rejestrujących.
 • Prowadzenie kontroli wstępnej deklaracji podatkowych oraz wprowadzanie do systemów operacyjnych danych szczegółowych z dokumentów w tym w formie elektronicznej w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych; sporządzanie odpowiednich rejestrów dla komórki księgowości. Udzielanie interesantom informacji podatkowych oraz informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie.
 • Prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych; wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP); prowadzenie postepowań w sprawach odmowy nadania NIP, unieważnienie NIP lub uchylania NIP z urzędu; rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników VAT i VAT UE, otwieranie i zamykanie obowiązków podatkowych itp.
 • Opracowywanie deklaracji VAT z wykazanym zwrotem, ich analiza pod względem formalnym i merytorycznym.
 • Badanie zasadności zwrotu podatku, oraz wnioskowanie i prowadzenie czynności sprawdzających w tym zakresie, w szczególności w zakresie poprawności i rzetelności danych zawartych w deklaracjach z wykazanym zwrotem. Gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej ze zwrotem wykazanym w deklaracji VAT.
 • Rejestrowanie deklaracji z wykazana kwotą do zwrotu w rejestrze zwrotów VAT. Sporządzanie sprawozdań z zakresu działalności merytorycznej referatu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  • zagrożenie korupcją,
  • praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (obecność wind, podjazdów, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety);
  • narzędzia i materiały pracy (komputer, drukarki, kserokopiarki).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw podatkowych i ordynacji podatkowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Witosa 78b
  25-561 Kielce

Inne informacje:

  Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Izby Skarbowej w Kielcach bądź za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby. Wymagane dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.kielce.apodatkowa.gov.pl. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niebędące odpowiedzią na ogłoszenie o naborze (niezawierające oznaczenia jakiego naboru dotyczą) nie będą rozpatrywane i będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu. Kandydaci uczestniczący w poszczególnych etapach prowadzonego naboru będą informowani o zasadach dokonywania oceny oraz o zaliczeniu tych etapów, a także o zasadach kwalifikacji do kolejnego etapu naboru. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres
  3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego, następnie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 276-21-48.