Izba Skarbowa w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw postępowań podatkowych
 • w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Brzesku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków


Miejsce wykonywania pracy:

 • Brzesko
 • Urząd Skarbowy w Brzesku
  ul. Królowej Jadwigi 16
  32-800 Brzesko

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych i czynności sprawdzających, analiza i weryfikacja zgromadzonego materiału dowodowego,
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w celu ustalenia zobowiązania podatkowego,
 • prowadzenie postępowań podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów oraz opracowywanie danych dotyczącyhc wymiaru podatków,
 • analiza i weryfikacja zarzutów podniesionych w odwołaniach od wydanych decyzji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
  – obsługa klienta zewnętrznego,
  – praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności,
  – obsługa innych urządzeń biurowych,
  – praca wykonywana pod presją czasu. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych na parterze. Brak windy. Na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz neutralne dzienne – okna.
  Narzędzia pracy : komputer,drukarka,telefon,faks, kserokopiarka, niszczarka.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego,
  • umiejętność stosowania przepisów prawa podatkowego w praktyce,
  • dobra znajomość komputerowych aplikacji biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub z zakresu organizacji i zarządzania,
 • doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakesie wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa,
  ul. Wiślna 7,
  31-007 KRAKÓW

  z dopiskiem na kopercie:
  „US Brzesko – nr ogłoszenia 179753”

Inne informacje:

  Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów).
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 200 zł.
  Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Instrukcja w sprawie naboru pracowników do Izby Skarbowej w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej pod adresem http://www.iskrakow.krak.pl/staticfiles/instrukcja_w_sprawie_naboru.pdf
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.