Izba Skarbowa w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw przeprowadzania kontroli podatkowych
 • w Dziale Kontroli Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
  ul. Dowborczyków 9/11
  90-019 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie informacji o podatnikach, w zakresie niezbędnym do podjęcia czynności kontrolnych,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych oraz sporządzanie protokołów kontroli z przeprowadzonych czynności,
 • analizowanie materiału zebranego podczas czynności kontrolnych, ponoszenie odpowiedzialności za wniesione przez podatników zastrzeżenia i wyjaśnienia
 • sporządzanie wniosków pokontrolnych, wniosków o dokonanie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w trakcie kontroli podatkowej,
 • sporządzanie informacji do komórki karno-skarbowej w celu wszczęcia dochodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • przekazywanie akt z przeprowadzonych kontroli podatkowych do właściwych komórek organizacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu oraz praca w terenie,
  – praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu z przewagą wysiłku umysłowego,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku trzykondygnacyjnym,
  – stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
  – budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
  – na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji na stanowisku związanym z prawem podatkowym bądź rachunkowością.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność obsługi systemów POLTAX, EWIDENCJE,
 • ukończone kursy w zakresie księgowości lub doradztwa podatkowego,
 • cierpliwość, uprzejmość,
 • dokładność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Łodzi
  al.Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 176139

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, cv i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
  Oferty mogą być składane w formie pisemnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Kandydatki/kandydaci, których oferty będą niekompletne, złożone po terminie lub nie będą spełniały warunków formalnych zostaną poinformowani telefonicznie o niezakwalifikowaniu do dalszego etapu rekrutacji. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.567,16 zł. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-136.