Izba Skarbowa w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw przetwarzania danych
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Namysłów
 • Urząd Skarbowy w Namysłowie
  Plac Wolności 1
  46-100 Namysłów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji podatkowych.
 • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji podatkowych.
 • Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów w celu wprowadzenia do ewidencji księgowej urzędu informacji o należnościach podatkowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •praca biurowa,
  •zadania realizowane w siedzibie Urzędu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  •budynek trzykondygnacyjny, siedziba urzędu zlokalizowana jest na I i II piętrze,
  •rozwiązania architektoniczne budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda na zewnątrz budynku, toaleta na parterze budynku dostosowana dla osób niepełnosprawnych),
  •stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  •oświetlenie sztuczne i naturalne,
  •brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,
  •brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doswiadczenie zawodowe do roku w organach podległych ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych
  • znajomość przepisów podatkowych,
  • umiejętność przekazywania informacji oraz uzyskiwania informacji zwrotnej,
  • obsługa komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • obsługa aplikacji specjalistycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

  •Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 2 248,61 zł.
  •W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  •Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej w Opolu);
  •Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń na V piętrze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” – Nabór;
  •W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzeć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać za pomocą platformy ePUAP;
  •Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  •Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej wprowadzonej zarządzeniem nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015r., dostępnej na stronie Izby Skarbowej w Opolu www.opole.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” – Nabór;
  •W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
  •Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 774190980 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4540067 wew. 224 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: is@op.mofnet.gov.pl