Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Trzecim Oddziale Podatków Dochodowych w Izbie Skarbowej w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61 – 726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Izba Skarbowa w Poznaniu
  ul. Bystra 7
  Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie odwołań i zażaleń podatników w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych pod kątem zasadności zarzutów podatnika, w celu opracowania rozstrzygnięcia zgodnego z przepisami prawa,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na wniesione przez podatników do WSA i NSA skargi, w celu obrony rozstrzygnięć organów podatkowych oraz analiza orzeczeń WSA pod kątem zasadności wniesienia skargi kasacyjnej, z uwzględnieniem przepisów prawa, orzecznictwa sądów; przygotowanie projektu skargi kasacyjnej, w celu jej wniesienia do NSA,
 • prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych – w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji i postanowień ostatecznych, stwierdzenia ich nieważności oraz wznowienia postępowania,
 • prowadzenie postępowań w sprawach wstrzymania wykonania decyzji ostatecznych według przepisów regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie postępowań w sprawach zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w toku postepowań podatkowych lub w toku kontroli podatkowej,
 • orzecznictwo w sprawach stwierdzenia nadpłaty w podatku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym,
  – budynek dziesięciopiętrowy,
  – podjazdy, windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność argumentowania,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.
  • grzeczność i dokładność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość innych dziedzin prawa w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia spraw.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań z dopiskiem „oferta pracy –podatek dochodowy PD3”.

Inne informacje:

  Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.