Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Wydziale ds. Interpretacji w zakresie Podatków Bezpośrednich w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Biuro Krajowej Informacji
  Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 Leszno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • opracowywanie odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez skarżącego na wydane interpretacje indywidualne,
 • współpraca przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w zakresie spornych zagadnień podatkowych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Lesznie i innymi Biurami KIP w zakresie monitorowania jednolitości interpretacji prawa podatkowego,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek wielokondygnacyjny,
  – brak podjazdów, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
  • umiejętność redagowania pism,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność sprawnego i syntetycznego wypowiadania się w formie pisemnej.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • dokładność i systematyczność,
 • wnikliwość i rzetelność,
 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze),
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Biuro Krajowej Informacji
  Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 Leszno
  z dopiskiem „oferta pracy – interpretacje PB/5”

Inne informacje:


  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 61 11 900.