Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw identyfikacji i rejestracji podatkowej
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jarocin
 • Urząd Skarbowy w Jarocinie
  ul. Tadeusza Kościuszki 21
  63-200 Jarocin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych,
 • Ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP),
 • Wydawanie potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP),
 • Udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), lub innych środków komunikacji elektronicznej,
 • Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług (VAT) i podatników VAT UE,
 • Prowadzenie analiz ryzyka podmiotów rejestrujących się w celu monitorowania podmiotów podwyższonego ryzyka,
 • Weryfikowanie danych w rejestrach lokalnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku urzędu,
  – budynek urzędu częściowo przystosowany do poruszanie się osób na wózku inwalidzkim (podjazd do budynku, toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym,
  – narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów: Ordynacja podatkowa, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
 • praca pod presją czasu i w warunkach stresu, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających okres i charakter dotychczasowego zatrudnienia wykazanego w CV
 • zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta pracy US Jarocin OB

Inne informacje:

  Oferta pracy na czas zastępstwa.
  Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończonym naborze.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 505 60 56