Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ds. obsługi bieżącej i przetwarzania danych
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Jarocinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jarocin
 • Urząd Skarbowy w Jarocinie
  ul. T. Kościuszki 21
  63-200 Jarocin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowania deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej oraz identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów
 • Wspieranie podatników i innych podmioty w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych
 • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów w celu kompleksowej obsługi dokumentów w systemach komputerowych
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu Skarbowego
 • Wydawanie zaświadczeń
 • Prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana w budynku urzędu
  budynek urzędu częściowo przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (podjazd do budynku, toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • .Znajomość przepisów: Ordynacja podatkowa, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, o podatku dochodowym, o podatku od towarów i usług, o podatku od czynności cywilnoprawnych, o podatku od spadków i darowizn.
  • Umiejętności: praca pod presją czasu i w warunkach stresu, komunikatywność.
  • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły

wymagania dodatkowe

 • obsługa programu komputerowego POLTAX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Izba Skarbowa w Poznaniu
  pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  Z dopiskiem „Oferta pracy US Jarocin – OB3”

Inne informacje:

  Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 5056056