Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Oddziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • ul. Bystra 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie projektów postanowień i decyzji w celu weryfikacji rozstrzygnięć pierwszoinstancyjnych,
 • Sporządzanie projektów postanowień w celu rozstrzygnięcia zasadności wnoszonych skarg i wniosków,
 • Sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do WSA i NSA oraz zażalenia do Ministra Finansów w celu przedstawienia zasadności podjętego rozstrzygnięcia,
 • Uczestnictwo w kontrolach kompleksowych i problemowych w celu stwierdzenia stanu faktycznego w stosunku do pożądanego,
 • Nadzór nad prawidłowością wniosków o pomoc przy dochodzeniu zaległości pieniężnych kierowanych przez naczelników urzędów skarbowych do Ministra Finansów oraz nad realizacją wniosków państw obcych kierowanych do naczelników urzędów skarbowych o udzielenie pomocy w zakresie egzekucji w celu wyeliminowania uchybień oraz wymuszenia wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawcz
 • Nadzór nad merytoryczną poprawnością wdrażania, eksploatacji i rejestracji danych źródłowych eksploatowanego systemu EgaPoltax i innych systemów wykorzystywanych przez komórki egzekucyjne w urzędach skarbowych,
 • Kontrola akt dotyczących egzekucji z nieruchomości w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości,
 • Prowadzenie rejestru biegłych skarbowych i orzecznictwo w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym,
  – budynek dziesięciopiętrowy,
  – podjazdy, windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność tworzenia i samodzielnego redagowania pism,
  • komunikatywność,
  • asertywność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze
 • umiejętność dogłębnej analizy dokumentów i wyciągania wniosków
 • znajomość przepisów prawa
 • umiejętność obsługi programu LEX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – WE 4″

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony.
  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego zostaną telefonicznie poinformowani o jego terminie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 8586039