Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi bezpośredniej i przetwarzania danych
 • w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Jarocinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  pl. Cyryla Ratajskiego
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jarocin
 • Urząd Skarbowy w Jarocinie
  ul. Tadeusza Kościuszki 21
  63-200 Jarocin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej oraz identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów do składania których obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci
 • Wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów do składania których obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci
 • Wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowej obsługi klientów
 • Przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do składania których obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci
 • Tworzenie rejestrów przypisów i odpisów w celu kompleksowej obsługi dokumentów w systemach komputerowych
 • Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu dostępu do dokumentów składanych przez podatników, płatników, inkasentów, organy i instytucje
 • Wydawanie zaświadczeń w celu dostarczenia aktualnych informacji podatnikom
 • Prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu zapewnienia rzetelności i kompletności bazy danych kas rejestrujących

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  – czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku urzędu,
  – budynek urzędu częściowo przystosowany do poruszanie się osób na wózku inwalidzkim (podjazd do budynku, toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy),
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym,
  – narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów: Ordynacja podatkowa, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, o podatku dochodowym, o podatku od towarów i usług, o podatku od czynności cywilnoprawnych, o podatku od spadków i darowizn,
  • umiejętności: praca pod presją czasu i w warunkach stresu, komunikatywność,
  • otwarty stosunek do klienta,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego POLTAX

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających okres i charakter dotychczasowego zatrudnienia,
 • zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta pracy US Jarocin OB3

Inne informacje:

  Oferta pracy na czas zastępstwa.
  Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą informowane.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończonym naborze.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 505 60 56