Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi bieżącej
 • w Dziale Obsługi Bieżącej i Przetwarzania Danych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
  ul. Alojzego Felińskiego 2A
  01-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi kancelarii urzędu zgodnie z instrukcją prac kancelaryjnych, w tym przyjmowanie, segregowanie, wprowadzenie do programu informatycznego, bieżące przekazywanie do sekretariatu Urzędu i odpowiednich komórek organizacyjnych korespondencji w celu właściwego obiegu dokumentów;
 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu w celu wysyłania i przyjmowania wpływającej korespondencji, w tym w formie elektronicznej, jej identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym;
 • potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w celu potwierdzenia jego założenia;
 • udzielanie informacji podatnikom z zakresu spraw obsługiwanych przez urząd w celu prawidłowego wypełniania przez nich obowiązków podatkowych;
 • wspieranie podatników i innych podmiotów w celu prawidłowego wypełniania przez nich zobowiązań;
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz kontrola wychodzących pism w zakresie nadania im cech ewidencyjnych/ znaków sprawy w celu zapewnienia prawidłowej wysyłki poczty wychodzącej z Urzędu;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym – powyżej 4 godzin dziennie. Praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Warunki pracy spełniają wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
  Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
  Oświetlenie sztuczne i naturalne.
  Budynek wyposażony w windę, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe 1.5 roku w administracji publicznej lub powyżej 0,5 roku w obszarze obsługi bezpośredniej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, procesowego i materialnego oraz ustawy o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne,
 • obsługa aplikacji: BIBLIOTEKA AKT, ePUAP, SZD, SSP.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem: I MUS
  ogłoszenie nr: 180764

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Z załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 56 89 244 lub 323.