Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Warszawie
  ul. Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście
  ul. Lindleya 14
  02-013 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne prowadzenie egzekucji administracyjnej w ramach przydzielonych zespołowi egzekucyjnemu, poprzez stosowanie środków egzekucyjnych i innych czynności egzekucyjnych,
 • współdziałanie z wierzycielami egzekwowanych należności oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu i innymi podmiotami w zakresie zbierania materiału informacyjnego dot. majątku i źródeł dochodu zobowiązanego. Czynność wspomagana programem komputerowym ( Ognivo, Cerber, Cepik, KW ). Samodzielne przygotowywanie wniosków kierowanych do innych organów,
 • Szczegółowa analiza akt pod kątem zasadności prowadzonego postępowania, czasu trwania postępowania, przedawnienia należności oraz umorzenia z uwagi na bezskuteczność egzekucji,
 • samodzielne przygotowywanie projektów postanowień oraz innych pism w sprawach prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • samodzielne, rzetelne, właściwe i terminowe rozliczanie kwot wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  – praca pod presją czasu,
  – obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji ),
  – praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście jest zlokalizowany w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Lindleya 14. W budynku przy głównym wejściu znajduje się podjazd, winda i toaleta dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego.
  Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2 lata doświadczenia w pracy,
  • biegła znajomość obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz KPA.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, administracyjnym,
 • 2 lata doświadczenia w administracji publicznej, w dziale egzekucji administracyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  01-513 Warszawa

  z dopiskiem Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście

  Ogłoszenie nr 179871


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.

  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

  Ze złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data stempla pocztowego/.

  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY POWINNY ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA POWINNY BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/izba-skarbowa-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 22 58 45 123.