Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw analizy i planowania
 • • w Wieloosobowym Stanowisku Pracy Analiz i Planowania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ząbkowice Śląskie
 • • Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Waryńskiego 2a
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego, oświadczeń majątkowych oraz informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia w celu wytypowania podatników do kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego
 • pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł w celu wytypowania podatników do kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego
 • analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności Urzędu Skarbowego w celu dostarczenia bieżącej i rzetelnej informacji o realizacji zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie,
  – narzędzia pracy: komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek biurowy: Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Waryńskiego 2a
  – pomieszczenia biurowe w budynku 2 kondygnacyjnym bez windy,
  – stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem ekranowym oraz inne urządzenia biurowe,
  – podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku i pomieszczeń na parterze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 1 roku w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych,
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków,
  • umiejętność redagowania pism,
  • komunikatywność,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • preferowana obsługa programów POLTAX i Biblioteka Akt,
 • preferowane wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria parter-pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2810,76 brutto przy mnożniku kwoty bazowej 1,5

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 74 633 58 95
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 74 664 35 26 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.