Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

 • Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw płacowych
 • w Wydziale Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska PSP w Gdańsku
  ul. Beniowskiego 7
  80-382 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk-Oliwa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie całokształtu zadań dotyczących rozliczenia płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy z uwzględnieniem należności oraz potrąceń wynikających z przepisów szczegółowych w tych zakresach
 • wykonywanie przelewów na konta indywidualne pracowników oraz odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie dokumentacji księgowej dotyczącej płac stosownie do przepisów i instrukcji wewnętrznych oraz poleceń jednostki nadrzędnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowo-administracyjna w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, praca w siedzibie Komendy,
  – wyjazdy służbowe i szkolenia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner
  – praca na pierwszym piętrze,
  – przed budynkiem brak podjazdów dla wózków inwalidzkich,
  – toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – brak windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: a) o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy, b) o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ustawy, c) o Państwowej Straży Pożarnej, d) o podatku dochodowym od osób fizycznych, e) o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • obsługa programów finansowo-księgowych i płacowych

wymagania dodatkowe

 • 4 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej
 • znajomość ustaw: a) o ochronie przeciwpożarowej, b) o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych i finansowo-księgowych (w tym PROGMAN PŁACE i PŁATNIK)
 • znajomość przepisów pragmatycznych zakresu problematyki finansów oraz specyfiki służby i pracy w Państwowej Straży Pożarnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obiegu dokumentów kasowych
 • dokładność, samodzielność, komunikatywność i terminowość
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy)
 • • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów oraz szkoleń przydatnych na w/w stanowisku
 • numer telefonu kontaktowego do celów rekrutacyjnych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  Beniowskiego 7
  80-382 Gdańsk

Inne informacje:

  Na kopercie i w liście motywacyjnym prosimy dopisać PF – starszy inspektor.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu.
  Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie tutejszej Komendy w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. Za datę przyjęcia uznaje się datę wpływu aplikacji do sekretariatu tutejszej Komendy. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane.
  Dokumenty kandydatek/kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru zaś dokumenty pozostałych kandydatek/kandydatów przez okres 14 dni.
  Oferty osób niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie w/w terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
  Dodatkowe informacje: (58) 769-05-36