Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw administracyjno-kancelaryjnych
 • w Wydziale Organizacyjno Kadrowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 91-446 Łódź
  ul. Zgierska 47

Miejsce wykonywania pracy:

 • w Łodzi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez komendanta miejskiego zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą, rejestrowanie składanych raportów, sporządzanie sprawozdań i ewidencji.
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.
 • Realizowanie zadań z zakresu wydawania i prowadzenia ewidencji uprawnień dla strażaków w związku z kierowaniem pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu.
 • Współpraca z Przychodnią Medycyny Pracy Polikliniki MSW w zakresie wykonywanych profilaktycznych badań lekarskich przez strażaków i pracowników cywilnych.
 • Prowadzenie komputerowej bazy danych w zakresie profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej oraz jej bieżąca aktualizacja.
 • Prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer
  Bariery architektoniczne

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła umiejętność obsługi komputera
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej i sposobu postępowania z obiegiem dokumentów
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min.1 rok
  • samodzielność i własna inicjatywa
  • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
  • umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej i sposobu postępowania z obiegiem dokumentów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  Zgierska 47
  91-446 Łódź

Inne informacje: