Komenda Miejska Policji w Gdańsku

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa
 • w Wydziale Wspomagającym KMP w Gdańsku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 27
  80-803 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód wyrządzonych przez pracowników i funkcjonariuszy KMP w Gdańsku i podległych jednostek,
 • udział w komisji ds. powierzenia mienia, ewidencjonowanie umów oraz rozliczanie osób, którym mienie zostało powierzone,
 • koordynacja pracy zespołów spisowych celem zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych powierzonych do użytkowania Komendantowi Miejskiemu Policji w Gdańsku,
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji w sprawach darozwizn i nieodpłatnego przkazania mienia przez jednostki do tego upoważnione.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Naturalne i sztuczne oświetlenie. Bariery architektoniczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce zajmującej się prowadzeniem postępowań wyjaśniających w sprawach szkód lub powyżej 4 lat w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przpisów dot. postępowań szkodowych,
  • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur,
  • komunikatywność, dyspozycyjność, asertywność, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Nowe Ogrody 27
  80-803 Gdańsk

  Sekretariat Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Gdańsku przyjmuje oferty od pn. do pt. w godz.: 8.00 – 15.00.

Inne informacje:

  Oferty niespełniające wymogów formalnych, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska oraz numeru ogłoszenia, przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji w ciągu 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru.

  Podanie i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów będą informowane mailowo lub telefonicznie.

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2050 zł plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.

  Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

  W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.