Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw wprowadzania danych statystycznych i prowadzenia analiz
 • w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
  ul. A. Grottgera 50
  33-300 Nowy Sącz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Sącz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem kart Prd 2/1 i przetwarzaniem danych dla celów statystycznych oraz sporządzanie pism informacyjnych o brakach do Prd 2/1;
 • prowadzenie rejestru wypadków w celu określenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • udzielanie odpowiedzi do firm ubezpieczeniowych oraz przygotowywanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych celem ich wydawania w celu likwidacji przez nich szkody;
 • sporządzanie metryczek do zdjęć wykonywanych na miejscach zdarzeń drogowych w celu wykorzystania ich w prowadzonych czynnościach wyjaśniających lub postępowaniach przygotowawczych;
 • sporządzanie analiz na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego i podmiotów zewnętrznych w celu właściwej dyslokacji służb w rejony i miejsca zagrożone oraz przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia czy modyfikacji organizacji ruchu na drogach powiatu grodzkiego i powiatu ziemskiego;
 • aktualizacja i sprawdzanie prawidłowości wprowadzanych danych w celu uzyskania wiarygodnej informacji;
 • wprowadzanie danych z kart statystycznych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego do policyjnych baz danych (Sespol) celem uzyskania pełnej informacji;
 • wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem danych zawartych w kartach Prd 5/1 w celu zapewnienia pełnej informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
  •zadania wykonywane w siedzibie urzędu
  •praca przed monitorem powyżej 4 godzin na dobę
  •praca w pozycji siedzącej z naturalnym i sztucznym oświetleniem
  •wymuszona pozycja ciała
  •stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. A. Grottgera 50
  •budynek wyposażony w windę osobowa, klatkę schodową o szerokości 155 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm
  •drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
  •budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
  •sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujące się na każdym piętrze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego,
  • umiejętności redakcyjne i analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność syntezy i analizy,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych (word i excel)

wymagania dodatkowe

 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
  Wydział Wspomagający
  ul. A. Grottgera 50
  33-300 Nowy Sącz

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną i numer ogłoszenia. Życiorys w formie CV. List motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów, niepodpisane i nieopatrzone datą oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, drogą pocztową lub e-mailową o postępowaniu rekrutacyjnym (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów, adresów pocztowych i e-mailów). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (018)-442-41-33 lub (018)-442-41-21 w godz. 7.30 – 15.30.