Komenda Miejska Policji w Opolu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Referacie Kadr i Szkolenia oraz Prezydialnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Opolu
  ul. Powolnego 1 45-078 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności w zakresie obsługi organizacyjnej związanej z wydawaniem aktów zarządzania KMP w Opolu,
 • prowadzenie gospodarki resortowych aktów prawnych w zakresie rejestracji, aktualizacji, powielania i rozsyłania do właściwych komórek/jednostek, udostępniania, zapoznawania z aktami prawnymi, przechowywania, wycofywania ze zbioru nieaktualnych przepisów, archiwizacji
 • dokonywanie inwentaryzacji aktów prawnych,
 • prowadzenie ewidencji: pieczęci i stempli, zarejestrowanych referentek oraz użytkowników w komórkach/jednostkach,
 • organizowanie oraz uczestnictwo w pracach komisji zdawczo-odbiorczych powołanych w związku z przekazaniem agend i obowiązków kierowników jednostek, a także komórek organizacyjnych Komendy w przypadkach zmian personalnych, w tym sporządzanie protokołów przekazania agend i mienia, ich ewidencjonowania, przechowywanie i archiwizowanie
 • dokumentowanie narad, odpraw służbowych, konferencji i spotkań kierownictwa Komendy,
 • uczestnictwo w procesie udostępniania informacji publicznej,
 • wykonywanie zastępstw w przypadku nieobecności sekretarza kierownika jednostki lub skumulowanej absencji pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej sekretariatów KMP w Opolu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w systemie jednozmianowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. W budynku brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej oraz doświadczenie w pracy biurowej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość procedur tworzenia aktów prawnych,
  • umiejętność w zakresie wyciągania wniosków z analiz różnorodnych przepisów i zagadnień,
  • komunikatywność,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy;

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa,
 • znajomość organizacji i techniki biurowej,
 • rzetelność,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • łatwość uczenia się,
 • zdolność samodzielnego analitycznego myślenia,
 • samodzielność i inicjatywa przy wykonywaniu stałych obowiązków

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających min. roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz doświadczenia w pracy biurowej

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  pod adres: Komenda Miejska Policji
  Powolnego 1
  45-078 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy na starszego inspektora” lub osobiście w Referacie Kadr i Szkolenia oraz Prezydialnym KMP w Opolu – pokój nr 132

Inne informacje:

  Wynagrodzenie wg mnożnika 1,2138 kwoty bazowej wynosi 2274,47 zł. brutto + dodatek za wysługę lat.
  Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone, bez informowania zainteresowanych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej i ewentualnym teście, który zależy od ilości nadesłanych ofert. Wskazane podanie adresu email oraz telefonu kontaktowego.  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną