Komenda Miejska Policji w Poznaniu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kancelaryjno-administracyjnych
 • Komisariat Policji w Pobiedziskach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  ul. Szylinga 2
  60-787 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań i teren woj. wielkopolskiego
 • Komisariat Policji w Pobiedziskach
  ul. Tysiąclecia 9
  62-010 Pobiedziska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i koordynowanie prac kancelaryjnych sekretariatu Komisariatu Policji w Pobiedziskach,
 • kompletowanie, prowadzenie ewidencji, rejestrów i teczek dokumentacji, przygotowanie korespondencji do wysyłki,
 • prowadzenie terminarza spotkań Komendanta Komisariatu,
 • przygotowanie pism i odpowiedzi,
 • rejestracja i aktualizacja aktów prawnych,
 • archiwizacja spraw zakończonych, tworzenie dokumentacji archiwalnej,
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz zwolnień lekarskich policjantów oraz pracowników cywilnych Komisariatu Policji w Pobiedziskach,
 • przygotowanie wytworzonych w Komisariacie materiałów archiwalnych w celu przekazania do archiwum lub składnicy akt, prowadzenie składnicy akt Komisariatu Policji w Pobiedziskach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, siedząca, jednozmianowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy,
  – obsługa urządzeń biurowych typu: komputer, kserokopiarka, fax,
  – praca na I piętrze, bez windy, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, bądź gotowość do przystąpienia do postępowania sprawdzającego,
  • znajomość ustawy o korpusie służby cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • staż pracy w urzędach administracji publicznej,
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność archiwizowania dokumentów niejawnych,
 • dobra znajomość pracy kancelaryjno-biurowej,
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość komunikacji,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • komunikatywność, samodzielność, motywacja do pracy, rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji
  Szylinga 2
  60-787 Poznań
  Dokumenty proszę przesłać pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  W liście motywacyjnym wymagane jest podanie numer ogłoszenia, danych kontaktowych, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Proszę załączyć tylko wymagane dokumenty (kserokopie) bez oryginałów i suplementów do dyplomów.
  Wynagrodzenie wg. mnożnika 1,00 = 1873,84 zł brutto + dodatek stażowy max. 20 %.
  Wszelkie składane dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Aplikacje niekompletne lub niepodpisane – nie będą rozpatrywane. Lista osób spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIB KMP w Poznaniu w zakładce nabory ksc.
  Przesłanej dokumentacji nie zwracamy, po okresie 3 miesięcy komisyjnie niszczymy.
  W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 061 84 157 22
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.