Komenda Miejska Policji w Poznaniu

 • Komendant Miejski Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi kancelaryjno biurowej
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  ul. Szylinga 2
  60-790 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletuje i przedkłada korespondencję do dekretacji Naczelnikowi Wydziału,
 • ewidencjonuje korespondencję nadesłaną i wychodzącą z Wydziału,
 • ewidencjonuje akty prawne oraz zapoznaje z ich treścią pracowników Wydziału,
 • prowadzi dokumentację etatowo-kadrową pracowników,
 • sporządza pisma w zakresie zleconym przez Naczelnika,
 • prowadzi ewidencję materiałowo-techniczną Wydziału Kontroli,
 • pobiera i przekazuje dokumenty o charakterze niejawnym,
 • kompletuje sprawy ostatecznie zakończone.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w systemie jednozmianowym, przy oświetleniu zmiennym, przy komputerze w wymiarze max. 4 godzin dziennie, przemieszcza się po budynku z dokumentacją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budynku na 2 piętrze, budynek pozbawiony barier architektonicznych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi sekretariatu,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność planowania i organizowania.
  • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli
 • przeszkolenie z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia dokumentów potwierdzających półroczne doświadczenie w pracy w administracji,

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  17-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty proszę przesłać na adres: Komenda Miejska Policji
  Szylinga 2
  60-787 Poznań
  Decyduje data stempla pocztowego !

Inne informacje:

  – proponowane wynagrodzenie wg. mnożnika 1,0 = 1873,84 zł brutto + dodatek stażowy ( max. 20 %),
  – w liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, adres do korespondencji, nr pesel,
  – oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
  aplikacje niekompletne lub nie podpisane – nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji,
  – oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów.
  – wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie czytelnie podpisane,
  – lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostanie umieszczona na stronie BIP KMP w Poznaniu, w zakładce nabory – ksc,
  – ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy,
  – dodatkowe informacje dotyczące stanowiska można uzyskać pod numerem telefonu: 061 84 156 – 45/44,
  – dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 061 157 22
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.