Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw Kadrowych
 • Samodzielne stanowisko Pracy ds. Kadrowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
  ul. Strażacka 11,
  05-600 Grójec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Grójec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego
 • Przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej
 • Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowe
 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowe
 • Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej
 • Prowadzenie ewidencji urlopowej, oraz absencji chorobowej funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych
 • Sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań
 • Wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych, aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjne

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zadania realizowane w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Naturalne i sztuczne oświetlenie. Wymuszona pozycja ciała
  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z kadrami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • o umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie niezbędnym na zajmowanym stanowisku,
  • umiejętność samodzielnego tworzenia dokumentacji (pism, sprawozdań itp.),
  • o znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy o służbie Cywilnej ustawy Kodeks Pracy
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • umiejętność kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, umiejętność reprezentowania komendy na zewnątrz
  • o umiejętność kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, umiejętność reprezentowania komendy na zewnątrz
  • dążenie do rozwoju zawodowego
  • o dążenie do rozwoju zawodowego

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie pracy na zbliżonym stanowisku pracy
 • Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenie o odbytym stażu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane powyżej 0,5 roku stażu pracy

Termin składania dokumentów:

  02-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesłać na Adres:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Strażacka 11
  05-600 Grójec
  Składać osobiście:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  Strażacka 11
  05-600 Grójec
  – SEKRETARIAT – I piętro: w godzinach od 7:30-15:30

Inne informacje:

  Oferty należy przesłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  Oferta na stanowisko – starszy inspektor ds. Kadrowych
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – ocena złożonych dokumentów
  – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.
  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.bip.kprm.gov.pl http://www.binp.info/kppspgrojec/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (48) 664 23 88 wew. 205 lub 201