Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kadrowych
 • w Zespole Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
  ul. Warszawska 13, 89-600 Chojnice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z przyjęciem do służby w jednostce;
 • realizacja zadań związanych z organizacją naboru oraz przyjęciem do pracy na stanowiska cywilne w jednostce;
 • opracowywanie projektów dokumentacji związanej z przebiegiem służby i pracy;
 • wykonywanie zadań użytkownika systemów informatycznych i zbiorów manualnych prowadzonych w komórce kadrowej, w tym systemów KADRA, SESPol, SWOP, SIDAS;
 • realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej absencji chorobowej oraz urlopów policjantów i pracowników cywilnych;
 • rozpoznawanie i zapotrzebowanie potrzeb jednostki w zakresie szkoleń specjalistycznych i doskonalenia zawodowego;
 • opracowywanie regulaminu i etatu jednostki zmilitaryzowanej na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, prowadzenie książki obsady kadrowej jednostki zmilitaryzowanej Policji, kart ewidencyjnych osób, którym nadano przydziały organizacyjno – mobilizacyjne oraz materiałów opiniodawczo-sprawdzających dotyczących rezerw osobowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze biurowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obsługa komputera. Budynek posiada bariery architektoniczne tj. brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanych toalet.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
  • umiejętności w zakresie komunikacji społecznej,
  • umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy i samodyscyplina,
  • znajomość przepisów Ustawy o Policji, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • nieposzlakowana opinia i gotowość poddania się procedurze postępowania sprawdzającego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o charakterze ekonomicznym lub prawnym,
 • umiejętność analizy oraz tworzenia tekstów o charakterze prawnym,
 • terminowość i umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie wszystkich świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia (w przypadku niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę: oświadczenie zawierające informację o fakcie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy oraz okresie zatrudnienia, stanowisku i trybie rozwiązania stosunku pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Warszawska 13
  89-620 Chojnice

Inne informacje:

  – warunkiem niezbędnym zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jest pozytywne zakończenie postępowania sprawdzającego skutkujące wydaniem kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych;
  – oferty złożone po terminie, przesłane mailem, niekompletne, uchybiające wymogom formalnym oraz nie zawierające nazwy stanowiska i komórki organizacyjnej nie będą rozpatrywane;
  – kandydaci niezakwalifikowani do procesu rekrutacji z ww przyczyn nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie;
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
  – w przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności
  – Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach nie ponosi odpowiedzialności za niekompletną lub wadliwą treść ogłoszenia w przypadku jego kopiowania przez podmioty zewnętrzne i umieszczenia na innych niż niniejszy portalach internetowych;
  – wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis;
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.