Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, łączności i informatyki
 • w Zespole ds.Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie ul. Maszewska 9
  72-100 Goleniów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Goleniów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola zgodności funkcjonowania sieci lub systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz kontrola przestrzegania Procedur Bezpiecznej Eksploatacji,
 • nadzór techniczny nad centralami oraz sprzętem łączności i informatyki oraz ich oprogramowaniem na obszarze działania jednostki,
 • prowadzenie nadzoru technicznego nad ochroną systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne,
 • instalacja nowych wersji i aktualizacja oprogramowania informatycznego oraz konsultacje z użytkownikami,
 • konserwacja oraz naprawa sprzętu łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki będącego na stanie KPP,
 • ewidencja i zarządzanie kartami EKD,
 • prowadzenie nadzoru nad systemem monitoringu wewnętrznego i kontroli dostępu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych,
  – doraźna praca w terenie – wyjazdy do jednostek terenowych i jednostki nadrzędnej,
  – dyspozycyjność – wezwania w różnych godzinach do usunięcia awarii sprzętu i systemów,
  – praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami (brak windy)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – praca przy monitorze ekranowym.

  Inne
  Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: wg mnożnika 1,380 kwoty bazowej, tj. 2.585,90 zł miesięcznie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • prawo jazdy kategorii B,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows,
  • znajomość pakietów biurowych i systemów pocztowych,
  • znajomość przepisów w sprawie ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
  • znajomość przepisów ustawy o Policji i ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność diagnozy i usunięcia problemów technicznych sprzętu informatycznego i teleinformatycznego,
  • znajomość architektury PC,
  • umiejętność instalacji i konfiguracji urządzeń peryferyjnych,
  • dyspozycyjność,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność i rzetelność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie preferowane o profilu informatycznym,
 • doświadczenie informatczne – 1 rok,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli
 • praca na podobnym stanowisku,
 • znajomość środowiska LOTUS,
 • znajomość zagadnień sieciowych,
 • znajomość zagadnień łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • samodzielność,
 • zaangażowanie i fachowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia posiadanego prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe lub kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń.

Termin składania dokumentów:

  30-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Maszewska 9
  72-100 Goleniów
  pocztą lub osobiście (sekretariat) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej Nr 1/2016”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wymagane dokumenty w szczególności oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/i zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu kwalifikacji, tj. testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  Oferty kandydatek/kandydatów, które nie zostały wybrane do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
  Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Goleniowie przed upływem tego terminu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Goleniowie tel. 91-46-02-583.