Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi systemów informatycznych z zakresu wprowadzania danych statystycznych do policyjnych baz danych
 • w Wydziale Dochodzeniowo- Śledczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
  Aleja Dąbrówki 1
  26-300 Opoczno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opoczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • PROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO REJESTRU CZYNNOŚCI DOCHODZENIOWO- ŚLEDCZYCH;
 • PROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO REJESTRU POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH;
 • DOKONYWANIE ANALIZ DANYCH STATYSTYCZNYCH NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OPOCZNIE ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU ANALITYCZNEGO;
 • WPROWADZANIE, WERYFIKACJA DANYCH W BAZIE „KSIP” /KRAJOWY SYSTEM INFORMACYJNY POLICJI/ I PORÓWNYWANIE ICH Z DANYMI W ELEKTRONICZNYM REJESTRZE DOCHODZENIOWO- ŚLEDCZYM.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputery i sprzęt teleinformatyczny;
  2) Wysoka temperatura w pomieszczeniu służbowym w miesiącach letnich w znaczny sposób wpływająca na obniżenie kondycji psychofizycznej;
  3) Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim /możliwe wyjazdy służbowe/.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, tj.
  – brak progów co umożliwia sprawne przemieszczanie się z niepełnosprawnością ruchową;
  – podjazd umożliwiający wejście do urzędu;
  – toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  – winda.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie bez wymaganego profilu
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera;
  • znajomość pakietu biurowego MS Office;
  • umiejętność obsługi faksu, kserokopiarki, urządzeń telefonicznych;
  • komunikatywność;
  • znajomość Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
  • wiedza z zakresu ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki;
 • posiadanie prawa jazdy;
 • staż pracy w administracji publicznej 1 rok;
 • prac związana z obsługą baz danych na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Aleja Dąbrówki 1/brak
  26-300 Opoczno

Inne informacje:

  – Dokumenty można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą z wyraźnym zaznaczeniem na kopercie- „oferta pracy na stanowisko starszego inspektora”.
  – Decyduje data stempla pocztowego. Nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  – W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres do korespondencji, e mail, numer telefonu.
  – Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e mailem.
  – Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
  – Składane oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
  – Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.policja.gov.pl w zakładce „KADROWE”.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 754 61 17.

  NASZ URZĄD JEST PRACODAWCĄ RÓWNYCH SZANS I WSZYSTKIE APLIKACJE SĄ ROZWAŻANE Z RÓWNĄ UWAGĄ BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ, WIEK, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, RASĘ, NARODOWOŚĆ, PRZEKONANIA POLITYCZNE, PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ, POCHODZENIE ETNICZNE, WYZNANIE, ORIENTACJE SEKSUALNĄ CZY JAKĄKOLWIEK INNĄ CECHĘ PRAWNIE CHRONIONĄ.