Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

 • Komendant Powiatowy
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi Kancelarii Tajnej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • w Zespole Prezydialnym i Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
  Aleja Dąbrówki 1
  26-300 Opoczno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opoczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ORGANIZOWANIE I KOORDYNOWANIE PRACY KANCELARII TAJNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE NALEŻYTEJ OCHRONY DOKUMENTOM NIEJAWNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KANCELARII TAJNEJ;
 • NADZÓR NAD WŁAŚCIWYM OZNACZANIEM I EWIDENCJONOWANIEM DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH;
 • ROZLICZANIE POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH W PRZYPADKU ROZWIĄZNIA STOSUNKU SŁUŻBOWEGO LUB PRACY;
 • PROWADZENIE KONTROLI Z ZAKRESU STANU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KANCELARII TAJNEJ LUB POZA NIĄ;
 • PROWADZENIE CAŁKOWITEJ OBSŁUGI „POCZTY SPECJALNEJ” KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OPOCZNIE’
 • WYKONYWANIE ZADAŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca przy monitorze poniżej dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputery i sprzęt teleinformatyczny;
  – wykonywanie zadań w siedzibie urzędu i poza nim /możliwe wyjazdy służbowe/;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo tj.:
  – brak progów co umożliwia sprawne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową;
  – podjazd umożliwiający wejście do urzędu;
  – toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  – winda.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe Szkoła wyższa, studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie bez wymaganego profilu
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera;
  • znajomość pakietu biurowego MS Office;
  • wiedza z zakresu obowiązującej ustawy z dnia 05.08.2010 r. o „ochronie informacji niejawnych” /Dz. U z 2010 r. nr 182, poz. 1228/;
  • wiedza z zakresu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o „ochronie danych osobowych” /Dz.U 2014.1182/;
  • wiedza z zakresu ustawy z dnia 06.04.1990 r. „o Policji” /Dz.U z 2015 r. poz. 355/;
  • wiedza z zakresu ustawu z dnia 21.11.2008 r. „o słuzbie cywilnej” /Dz.U z 2014 r. poz. 1111/;
  • znajomość treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie „sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności” /Dz.U 2011.288.1692/;
  • znajomość treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2011 r. w sprawie „organiziacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych” /Dz.U.2011.276.1631/;
  • znajomość treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07.12.2011 r. w sprawie „nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne /Dz.U 2011.271.1603/;
  • znajomość zarządzenia nr 2020 KGP z dnia 30.12.2010 r. ze zm. w sprawie „szczególnego sposobu organiz. i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek org. odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania inform. niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezp. fiz. informacji niejawnych w Policji;

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”;
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. „B”
 • praca na podobnym stanowisku z dokumentami niejawnymi;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Aleja Dąbrówki 1/brak
  26-300 Opoczno

Inne informacje:

  * Dokumenty można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą z wyraźnym zaznaczeniem na kopercie – „oferta pracy na stanowisko starszego inspektora Kancelaria Tajna”
  * Decyduje data stempla pocztowego. Nadane po terminie nie będą rozpatrywane.
  * W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e mail, numer telefonu.
  * Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e mailem.
  * Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną komisyjnie zniszczone;
  * Składane oświadczenia, list motywacyjny, muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane;
  * Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.policja.gov.pl w zakładce „KADROWE”;
  * Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 754 61 17.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.