Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kadr i szkolenia
 • w Zespole Kadr i Szkolenia i Prezydialny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Radziejów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności kadrowych w stosunku do policjantów i pracowników cywilnych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z doskonalenia zawodowego i szkoleń policjantów i pracowników cywilnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze strukturą i obsługą etatową komendy,
 • prowadzenie rejestru postępowań dyscyplinarnych, rejestru skarg i wniosków,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze strzelaniami i testami z wychowania fizycznego,
 • wykonywanie czynności do planu na czas wojny komendy,
 • zastępowanie sekretarki Zespołu Kadr i Szkolenia i Prezydialny.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, nie występują uciążliwe/szkodliwe warunki pracy, budynek częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych (toaleta w budynku głównym przystosowana dla osób niepełnosprawnych, winda prowadząca na parter budynku, brak jednak udogodnień do poruszania się między kondygnacjami budynku)
  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • samodzielność,
  • komunikatywność,
  • organizacja pracy własnej,
  • kreatywność,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie administracji,
 • doswiadczenie zawodowe w administrcji w komórce kadrowej,
 • umiejetność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
  ul. Kościuszki 31
  88-200 Radziejów
  z dopiskiem: oferta zatrudnienia w służbie cywilnej

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). Oferty nadesłane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu (054) 2318411