Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kadrowych
 • Zespół Kard i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim
  ul. Warszawska 29
  73-110 Stargard Szczeciński

Miejsce wykonywania pracy:

 • Stargard Szczeciński

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Przygotowywanie dokumentacji zwiazanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • 2. Wprowadzanie danych dotyczących spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników do Systemu Wspomagania Obslugi Policji
 • 3. Przetwarzanie danych, aktualicazja w programie Płatnik, przekzaywanie dokumnetów zgłoszeniowych, w formie elektronicznej za pośrednictwem KWP do ZUS.
 • 4. Ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, sporządzanie list obecności funkcjonariuszy i pracowników Policji.
 • 5. Wystawianie skierowań oraz nadzór nad terminowaścią badań profilaktycznych całego stanu osobwego jednostki.
 • 6. Prowadzenie dokumentacji i statystyki chorobowej całego stanu osobowego jednostki.
 • 7. Przygotowanie dokumnetacji oraz merytoryczny nadzór nad szkoleniami resortowymi policjantów i pracowników tutejszej jednostki.
 • 8. Przygotowywanie dokumnetacji dot. spraw emerytalno – rentowych pracowników i przekazywanie do ZUS

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych.
  Od poniedziałku do piątku – 8 godziny dzienne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • naturalne i sztuczne oświetlenie
  praca przy monitorze ekranowym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w adminitracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętnośc obsługi komputera
  • znajomość obsługi Płatnik
  • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Pracy, Ustawy o Słuźbie Cywilnej, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy o Policji
  • samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • przynajmiej 3 letnie doświadczenie w obszarze kard
 • zamieszkanie w Strgardzie Szczecińskim lub okolicy
 • dyspozycyjność i zaangażowanie
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumnetu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują sie w gronie najlepszy kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  25-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Warszawska 29
  73-110 Stargard Szczeciński

Inne informacje:

  lub osobiście: sekretariat pok.107 w godz. 7.30-15.30 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1”
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Kandydaci zakwalifikowaniu zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
  Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kard i szkolenia KPP w Stargardzie Szczecińskim przed upływem terminu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 914813613.