Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Wydziale Wspomagającym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Rejonowa Policji
  Warszawa VII
  ul. Grenadierów 73/75
  04-007 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Umińskiego 22
  03-007 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie materiałów z jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII;
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów dokumentacji archiwalnej;
 • dokonywanie sprawdzenia dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w celu wydania zgody na zniszczenie akt;
 • udostępnianie dokumentacji pozostającej w zasobach składnicy akt oraz prowadzenie ewidencji akt udostępnianych z zasobu składnicy akt;
 • sporządzanie kwerend;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności składnicy akt;
 • nadzór nad stroną techniczną niszczenia akt przeznaczonych na makulaturę;
 • udzielanie niezbędnej pomocy przy sporządzaniu spisów akt archiwalnych w celu prawidłowego sporządzania spisów akt przez osoby odpowiedzialne za zagadnienia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca o charakterze dynamicznym i statycznym: w biurze i w terenie;
  – sztuczne i naturalne oświetlenie;
  – wysiłek fizyczny – przenoszenia akt;
  – czynniki biologiczne w postaci: roztocza, grzyby, pleśnie, wilgoć.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy oświetleniu mieszanym;
  – praca w pomieszczeniach na poziomie piwnic;
  – użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, niszczarka;
  – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak windy i podjazdów wewnątrz budynek).
  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,1 kwoty bazowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera, urządzeń biurowych;
  • umiejętności interpersonalne i współpracy;
  • umiejętność planowania i organizacji pracy;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w administracji na podobnym stanowisku;
 • znajomość Zarządzenia nr 920 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Rejonowa Policji
  Warszawa VII
  ul. Grenadierów 73/75
  04-007 Warszawa

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, analiza ofert spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.