Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie i wysyłanie dokumentów jawnych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dla tych dokumentów,
 • rozliczanie policjantów i pracowników wydziału z dokumentów służbowych w przypadku ustania stosunku służby/pracy, przeniesienia lub delegowania,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw ostatecznie zakończonych oraz kwalifikowanie akt kat. „B” pod względem okresu przechowywania,
 • sporządzanie okresowych (kwartalnych i rocznych) wykazów spraw niezakończonych, pozostających w posiadaniu policjantów/pracowników wydziału,
 • udzielanie instruktaży policjantom i pracownikom wydziału w zakresie trybu i zasad oznaczania akt spraw ostatecznie zakończonych,
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych oraz przekazywanie dokumentacji archiwalnej do komórki organizacyjnej właściwej ds. archiwum,
 • uczestniczenie w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej oraz w komisyjnym brakowaniu i przekazywaniu dokumentacji do wybrakowania, po uprzednim zezwoleniu właściwego archiwum,
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestrów skarg i wniosków w wydziale.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjnej lub archiwizacji dokumentacji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych w zakresie: 1. trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez MSW oraz organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,
  • 2.jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji,
  • ogólna znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • umiejętności: organizacji pracy własnej, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • przeszkolenie z zakresu archiwizacji,
 • znajomość ustawy o Policji,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WK-7/XI/15”.

Inne informacje:

  UWAGA! UMOWA NA CZAS OKREŚLONY – ZASTĘPSTWO.
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.