Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw organizacyjnych
 • Wydziale Organizacji i Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Masztalarska 3
  61-767 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa poczty tradycyjnej (korespondencja przychodząca i wychodząca) zgodnie z zasadami obowiązującymi w Komendzie,
 • obsługa poczty elektronicznej (korespondencja przychodząca i wychodząca) zgodnie z zasadami obowiązującymi w Komendzie,
 • kontakt z urzędami i instytucjami zewnętrznymi,
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, skaner, faks, telefon),
 • kontakt z interesantami,
 • wykonywanie innych zadań z zakresu Wydziału Organizacji i Nadzoru określonych w regulaminie organizacyjnym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Komendy, na stanowisku administracyjno-biurowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, drukarka i inne urządzenia biurowe, bariery architektoniczne: brak podestów i wind w budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego (poziom podstawowy),
 • znajomość specyfiki pracy w administracji rządowej,
 • minimum jednomiesięczna praca/staż na stanowisku o podobnym charakterze w jednostce administracji publicznej.
 • umiejętność obsługi programów graficznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Inne informacje:

  Oferty można składać także drogą mailową (wk-kwpsp@psp.wlkp.pl).
  Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 2220290/291
  Zatrudnienie od czerwca 2016 r.
  Wynagrodzenie: ok. 1900 brutto.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.