Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw naliczania płac
 • w Zespole Wydatków Osobowych Wydziału Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wydział Finansów
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie uposażeń oraz wynagrodzeń w celu wypłaty dla policjantów i pracowników policji oraz członków korpusu służby cywilnej całego garnizonu śląskiego,
 • naliczanie należności pochodnych od płac w celu zapewnienia ich wypłaty policjantom i pracownikom policji oraz członkom korpusu służby cywilnej garnizonu śląskiego,
 • naliczanie należności z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie kart zasiłków chorobowych w celu ich wypłaty,
 • dokonywanie potrąceń z uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników policji w celu realizacji potrąceń ustawowych, zajęć prawnych, administracyjnych oraz pisemnych dyspozycji zainteresowanych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów PIT-11 dla funkcjonariuszy, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników policji w celu poinformowania ich o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach,
 • sporządzanie dokumentów PIT-40 dla funkcjonariuszy, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników policji w celu dokonania rocznego rozliczenia podatku,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk RP-7) dla osób zatrudnionych w celu wypełnienia ustawowego obowiązku płatnika w zakresie ustalenia kapitału początkowego,
 • naliczanie dla policjantów nagród rocznych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników policji w celu ich wypłacenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy w pomieszczeniu biurowym wyposażone jest w telefon, komputer i monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
  Praca związana z permanentną obsługą klienta zewnętrznego (interesanci, urzędy państwowe, towarzystwa ubezpieczeniowe).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy w Wydziale Finansów usytuowane jest na V piętrze bloku C w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Lompy 19. Blok C jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach w komórkach finansowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Ustawy o Policji, Kodeksu Pracy, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, Ustawy o służbie cywilnej, Ustawy o podatku dochodowym,
  • umiejętność analizy przepisów,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • komunikatywność,
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • umiejętność współpracy.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach w komórkach płacowych jednostek budżetowych,
 • przeszkolenie / umiejętność z zakresu obsługi programów komputerowych Word, Excel lub pakietu Open Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Doboru i Szkolenia
  Lompy 19
  40-038 Katowice

Inne informacje:

  Wynagrodzenie zasadnicze: 2 342,30 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
  Życiorys w formie CV.
  Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → INFORMACJA – dot. wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze).
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana w BIP KWP, a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.